از آنجائیکه گاز طبیعی، گازي بیرنگ و بی‌بو است و در صورت نشت، قابل کشف نبوده و خطرات جانی و مالی زیادي را به همراه خواهد داشت؛ مواد بودارکننده‌اي به آن افزوده می‌شود تا در صورت بروز نشت، سریعاً علائم هشداردهنده فعال شوند. این مواد بودارکننده در بشکه‌هایی نگهداري شده و در نهایت به گاز طبیعی تزریق می‌شوند. نگهداري از بشکه‌هاي خالی مواد بودارکننده براي استفاده‌هاي بعدي، دپوي آنها و حتی ارسال آنها به کارخانۀ مبدأ، با توجه به بوي بسیار قوي و نامطلوب این مواد، با مشکلات زیادي مواجه است

دانش بوزدایی از بشکه‌های حاوی مواد بودار کننده با ازن، در زمره فناوری‌های نوینی است که برای اولین‌بار در کشور بررسی و عملیاتی شده‌است. بررسی‌های گسترده تیم‌تحقیقاتی نشان می‌دهد که بوزدایی از ترکیبات بودارکننده گاز طبیعی که در ایران به کارگرفته می‌شود (Spotleak 1007)، با استفاده از ازن در دنیا نمونه مشابهی ندارد. به کمک این روش علاوه بر بوزدایی از بشکه‌های حاوی ماده بودارکننده که مشکلات زیست‌محیطی بسیاری (اعم از مشکلات مربوط به نگهداری و امحای بشکه‌ها) برای شرکت گاز ایجاد نموده است، می‌توان با انجام عملیات بازفرآوری، مجدداً از بشکه‌های بوبری شده در بخش‌های فرایندی استفاده نمود که از نظر ملاحظات اقتصادی نیز بسیار با صرفه است