فيلتر اسکرابر که ترکيبي از مولتي سيکلون و فيلتر ها ميباشد در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز براي پاکسازي جريان گاز استفاده ميشود. در قسمت تحتاني فيلتر اسکرابر، مولتي سيکلون (Cyclonic Tubes) قرار دارد که جريان گاز همراه با ذره و آلودگي در ابتدا وارد آن ميشود و در شرايط خوب کاري جداسازي با بازده ۹۰ درصد براي ذرات بزرگتر از ۱۰ ميکرون صورت مي¬گيرد ولي اين حد جداسازي ذرات براي حفاظت کمپرسور ها و ساير تجهيزات کافي نمي¬باشد بنابراين جريان گاز خروجي از مولتي سيکلون وارد فيلترها مي¬شود که ذرات تا قطر ۱/۰ ميکرون را جدا مي¬کند که در نهايت به محدوده قابل قبولي از جداسازي خواهد رسيد. لا

زم به ذکر است در بسياري موارد طراحي اين تجهيزات به گونه اي است که جوابگوي اين نياز يعني جداسازي با راندمان مناسب پودر سياه از گاز نمي باشد و باعث نشت پودر و در نتيجه باعث خسارات زيادي در تجهيزات پايين دست ميگردد. در اين پروژه اهداف زير دنبال خواهد شد:
ارئه طراحي جداکننده ارتقاء یافته براي حذف پودر سياه و میست از گاز مطابق با فناوري آوريهاي جديد دنيا که ميتواند جايگزين فيلتراسکرابرهاي موجود در ايستگاهها گردد. اين تفکيک¬گرها ميتوانند با راندمان بسيار بالاتری جداسازي پودر را انجام دهند و در ضمن دردسرهاي فيلتراسکرابرهاي را به خاطر بالا رفتن DP (عدم نياز به تعويض قطعه و در نتيجه توقف فرآيند) را کمتر خواهندداشت. چون این جداکننده راندمان بالاتری خواهد داشت و در نتیجه طول دوره استفاده از فیلترها در فیلتر-اسکرابرها بالاتر خواهد رفت لذا مشکلات ناشی از توقف، خارج کردن فیلتر، مشکلات آتشگیری فیلتر و … کمتر خواهد شد.